Artykuł sponsorowany

Czym są sprawozdania finansowe i kiedy się je wykonuje?

Czym są sprawozdania finansowe i kiedy się je wykonuje?

Sprawozdania finansowe to nieodłączny element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży, w której działa. To narzędzie, które pozwala na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz efektywności jego zarządzania. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są sprawozdania finansowe, kiedy należy je sporządzać oraz jakie informacje zawierają.

Istota sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe to zestawienie danych finansowych przedsiębiorstwa, które przedstawia jego sytuację majątkową, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne. Ich głównym celem jest dostarczenie informacji o kondycji ekonomicznej firmy zarówno dla jej właścicieli, jak i potencjalnych inwestorów, kredytodawców czy kontrahentów. Sprawozdania te są również podstawą do obliczenia podatku dochodowego oraz ewentualnych innych zobowiązań podatkowych.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych

W Polsce obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wynika z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tymi regulacjami, sprawozdanie finansowe musi być sporządzone przez każdego przedsiębiorcę prowadzącego księgi rachunkowe, co obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Sprawozdania finansowe są również wymagane od podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Białymstoku na podstawie innych przepisów, np. spółek giełdowych.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrotowego, który zwykle pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Termin na sporządzenie sprawozdania wynosi trzy miesiące od dnia zamknięcia roku obrotowego, czyli najpóźniej do 31 marca następnego roku. W przypadku zmiany roku obrotowego na inny niż kalendarzowy, termin ten liczony jest od końca trzeciego miesiąca po zakończeniu nowego roku obrotowego.

Składniki sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku podstawowych elementów, które są niezbędne do pełnej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Są to m.in. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe w postaci objaśnień i załączników. Bilans przedstawia aktywa i pasywa firmy, czyli jej majątek oraz źródła jego finansowania. Rachunek zysków i strat pokazuje wynik finansowy przedsiębiorstwa, czyli różnicę między przychodami a kosztami. Rachunek przepływów pieniężnych ilustruje zmiany w środkach pieniężnych firmy w danym okresie, natomiast informacje dodatkowe dostarczają szczegółowych wyjaśnień dotyczących pozycji zawartych w sprawozdaniu.

Znaczenie sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe pełnią kluczową rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż pozwalają na monitorowanie jego sytuacji finansowej oraz podejmowanie właściwych decyzji strategicznych. Ponadto są podstawą do wykonywania obowiązków sprawozdawczych i podatkowych, co ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku.